Leggeanvisning bruddheller

 

Legging av skifer i sand:


For at man skal kunne legge skifer i sand eller subus bør hellene være minimum 2,5 cm tykk. Skal det kjøres over skiferen med personbil bør de være minimum 4 cm tykk, store bruddheller bør være 4-6 cm tykke.
Det er viktig med et godt grunnarbeid slik at underlaget er så plant og stabilt som mulig. Det er grunnen og jordsmonnet der skiferen skal legges som avgjør hvor grundig grunnarbeidet må gjøres. Dette er spesielt viktig hvis du skal kjøre på området. Hvis du skal utføre arbeidet selv anbefaler vi at du tar kontakt med en forhandler eller en anleggsgartner for tips angående grunnarbeidet.
Når du skal starte leggingen er det fornuftig å starte i et hjørne av feltet, og jobbe seg videre utover. For å forhindre at gress skal komme opp mellom skiferhellene bør det legges duk under det øverste laget med sand. Obs. mye av frøingen skjer ovenfra så det er vanskelig å unngå det helt, men det hjelper å legge duk.
Bredden på fugene er avhengig av størrelsen på skiferhellene. Store- eller grovt tilpassede bruddheller tåler bredere fuger enn mindre skiferheller. Ellers er det opp til kunden hvordan han ønsker at det ferdige resultatet skal se ut. Det er enklest å utjevne nivåforskjeller med sand etter at hele feltet med skifer er lagt

Tilpassing av bruddheller:

Den enkelte bruddhellen må tilpasses før legging, slik at den neste hellen lett kan tilpasses ved siden av. Prøv å unngå at fugene mellom bruddhellene møtes i kryss, eller at det blir lange rette gjennomgående fuger i feltet. Når du tilpasser bruddhellene er det lurt å merke det som skal hamres bort.

Dette gjøres enkelt ved at du risser opp eller tegner på med kritt.
Kulehammer er et utmerket verktøy å bruke ved tilpasning. Du starter da med å slå med kulen på hammeren skrått på bruddkanten mot undersiden av hellen.

Dette må du gjøre gradvis over hele den delen som skal hamres bort.
Slå av små biter i gangen. Vær ekstra forsiktig når du nærmer deg et hjørne slik at du ikke slår det av.

Bruddheller opp til 4 cm tykke kan også tilpasses ved hjelp av et bruddhellejern.

 

Ønsker du mer nøyaktig tilpassning med rette linjer, må du ripe opp et spor med en riper på oversiden av bruddhellen. Det må ripes gjentatte ganger til du får et tydelig spor i hellen. Det er viktig at det risses godt ut av hellen på begge sider. En rettskie er et godt hjelpemiddel å ripe etter. Etterpå snues bruddhellen og det ripes et spor på undersiden tilsvarende sporet på oversiden, men dette trenger ikke å være så dypt. Legg så rettskie under den ene enden av hellen slik at sporet på hellen kommer opp fra underlaget, eller la bruddhellen ligge i sand. Det er da viktig at det dypeste sporet ligger ned og ligger fritt. Start deretter å hugge etter det opprissede sporet. Til dette brukes det settmeisel og hammer. Hugg forsiktig gjentatte ganger langs hele sporet til hellen brekker. Det er viktig at du ikke begynner å hugge midt på hellen, start på starten av rissen. Det er enklest å huggge ved at man drar settmeiselen mot seg. Tynn skifer er lettere å hugge enn tykk skifer. For å se hvordan dette gjøres se bilder leggeanvisning skiferflis